સ્વાગત છે!

પાલખ

  • Ringlock પાલખ

    Ringlock પાલખ

    રિંગલોક સ્કેફોલ્ડિંગ એ મોડ્યુલર સ્કેફોલ્ડ સિસ્ટમ છે જે વધુ સલામત અને અનુકૂળ છે તેને 48mm સિસ્ટમ અને 60 સિસ્ટમમાં વિભાજિત કરી શકાય છે.રિંગલોક સિસ્ટમ સ્ટાન્ડર્ડ, લેજર, ડાયગોનલ બ્રેસ, જેક બેઝ, યુ હેડ અને અન્ય ઘટકોની બનેલી છે.સ્ટાન્ડર્ડને રોઝેટ દ્વારા આઠ છિદ્ર સાથે વેલ્ડ કરવામાં આવે છે જેમાં ખાતાવહીને જોડવા માટે ચાર નાના છિદ્રો અને વિકર્ણ તાણને જોડવા માટે અન્ય ચાર મોટા છિદ્રો છે.