સ્વાગત છે!

હાઇડ્રોલિક ઓટો ક્લાઇમ્બીંગ ફોર્મવર્ક

  • હાઇડ્રોલિક ઓટો ક્લાઇમ્બીંગ ફોર્મવર્ક

    હાઇડ્રોલિક ઓટો ક્લાઇમ્બીંગ ફોર્મવર્ક

    હાઇડ્રોલિક ઓટો-ક્લાઇમ્બિંગ ફોર્મવર્ક સિસ્ટમ (ACS) એ દિવાલ સાથે જોડાયેલ સ્વ-ક્લાઇમ્બિંગ ફોર્મવર્ક સિસ્ટમ છે, જે તેની પોતાની હાઇડ્રોલિક લિફ્ટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા સંચાલિત છે.ફોર્મવર્ક સિસ્ટમ (ACS) માં હાઇડ્રોલિક સિલિન્ડર, ઉપલા અને નીચલા કમ્યુટેટરનો સમાવેશ થાય છે, જે મુખ્ય કૌંસ અથવા ક્લાઇમ્બિંગ રેલ પર લિફ્ટિંગ પાવરને સ્વિચ કરી શકે છે.